Dược phẩm ADDP tiếp tục khởi động Đợt 2 Hành trình Đồng hành cùng một triệu người tiểu đường Việt Nam trong năm 2024! Với mong muốn hỗ trợ được nhiều người tiểu đường hơn nữa tiếp cận với các giải pháp